Legaal downloaden begint bij Downloadwinkels.nl

Copyright

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PauwR.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

PauwR behoudt zich het recht voor om u de toegang tot de website downloadwinkels.nl te ontzeggen en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.

U zult PauwR, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Meer informatie
Voor vragen met betrekking tot downloadwinkels.nl, aanmelding van uw site, advertentiemogelijkheden en andere vragen kunt u zich richten tot info@downloadwinkels.nl.